Posted in Մայրենի

Բարեկանդան

Բարեկենդան

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել թուփը

Գնացիք տեսաք այծն է կերել թուփը:

Այծը կերել է թուփը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել այծը?

Գնացիք տեսաք գայլն է կերել այծը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել գայլը

Գնացիք տեսաք արջն է կերել գայլը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Արջը կերել է գայլը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել արջը

Գնացիք տեսաք թուրն է կերել արջը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Արջը կերել է գայլը:

Թուրը կերել է արջը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել թուրը

Գնացիք տեսաք ժանգն է կերել թուրը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Արջը կերել է գայլը:

Թուրը կերել է արջը:

Ժանգը կերել է թուրը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել ժանգը

Գնացիք տեսաք յուղն է կերել ժանգը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Արջը կերել է գայլը:

Թուրը կերել է արջը:

Ժանգը կերել է թուրը:

Յուղը կերել է ժանգը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Գնացեք տեսեք ո՞վ է կերել յուղը

Գնացիք տեսաք մուկն է կերել յուղը:

Այծը կերել է թուփը:

Գայլը կերել է այծը:

Արջը կերել է գայլը:

Թուրը կերել է արջը:

Ժանգը կերել է թուրը:

Յուղը կերել է ժանգը:

Մուկը կերել է յուղը:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s